regulaminOgólne zasady korzystania z terenu zwanego TOREM 4x4 STAJNI LEŹNO, wynajmowanego przez właściciela jako teren rekreacyjny, gdzie dopuszcza się jazdę samochodami terenowymi i quadami.

Wszystkie osoby przebywające na terenie zwanym TOREM 4x4 STAJNI LEŹNO korzystają z niego i przebywają na nim na własną  odpowiedzialność.

  1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za stan pojazdów, ewentualne kolizje i zdarzenia na wynajętym terenie rekreacyjnym zwanym TOREM 4x4 STAJNI LEŹNO
  2. Opłaty są pobierane za wynajem terenu zwanego TOREM 4x4 STAJNI LEŹNO
  3. Korzystający i przebywający na terenie zwanym TOREM 4x4 STAJNI LEŹNO zobowiązani są do ograniczenia do minimum  uciążliwości wynikających z eksploatacji, do zachowania porządku i czystości oraz podjęcia starań mających na celu zachowanie  naturalnego środowiska w nie naruszonym stanie.
  4. Zakaz wjazdu i wstępu na teren bez zgody właściciela.
  5. Zakaz biwakowania, rozpalania ognisk i grillowania bez zgody właściciela terenu.
  6. Zakaz wywożenia na obszar terenu jakichkolwiek odpadów (śmieci)
  7. Wycinanie jakichkolwiek drzew i krzewów zabronione bez zgody właściciela.
  8. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek, utrudniać pobyt innym użytkownikom oraz nie stosujące się do niniejszych punktów regulaminu, będą usuwane z terenu przez upoważnione osoby lub za pośrednictwem policji.
  9. Za szkody powstałe podczas przebywania na terenie TORU 4X4 STAJNIA LEŹNO odpowiedzialność ponoszą osoby, które je spowodowały.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami korzystania z terenu zwanego TORU 4x4 STAJNI LEŹNO zastosowanie mają przepisy prawa o ruchu drogowym i kodeksu cywilnego. Zakaz wstępu na teren nie dotyczy mieszkańców Zembrza i sąsiednich wiosek.

зарядное устройство для автоаккумуляторов